Trendy Tuesday: Estilo

Good Day Austin's Amanda Salinas checks out Estilo in Tarrytown for this week's Trendy Tuesday.